2011 MERCEDES C63 AMG

REG: Nov 11
OMV: $103k
COE: $66k
EXP: Nov 21

2011 MERCEDES C63 AMG

REG:  Nov 11   EXP: Nov 21

OMV: $103k   COE: $66k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

1961 BENTLEY S2 6.3

REG: Jun 61
OMV:N.A.
COE:$7k
EXP: Feb 25

1961 BENTLEY S2 6.3

REG:  Jun 61   EXP: Feb 25

OMV: N.A.   COE: $7k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

1956 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD I 4.9

REG: Jan 56
OMV: N.A.
COE: $5k
EXP: Apr 26

1956 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD I 4.9

REG:  JAN 56   EXP: Apr 26

OMV: N.A.   COE: $5k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2011 BMW 523I

REG: Apr 11
OMV: $47k
COE: $62k
EXP: Apr 21

2011 BMW 523I

REG:  Apr 11   EXP: Apr 21

OMV: $47k   COE: $62k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2008 VOLVO S60 2.0T

REG: Sep 08
OMV: $35k
COE: $14k
EXP: Sep 18

2008 VOLVO S60 2.0T

REG:  Sep 08   EXP: Sep 18

OMV: $35k   COE: $14k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2011 BMW 523I

REG: Sep 11
OMV: $48k
COE: $63k
EXP: Sep 21

2011 BMW 523I

REG:  Sep 11   EXP: Sep 21

OMV: $48k   COE: $63k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

[EXPORT] 2008 MERCEDES CLS350

REG: Apr 08
OMV: $60k
COE: $13k
EXP: Apr 18

[EXPORT] 2008 MERCEDES CLS350

REG:  Apr 08   EXP: Apr 18

OMV: $60k   COE: $13k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2008 BENTLEY FLYING SPUR

REG: FEB 08
OMV: $155K
COE: $16K
EXP: FEB 18

2008 BENTLEY FLYING SPUR

REG:  Feb 08   EXP: Feb 18

OMV: $199k   COE: $16k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2014 MERCEDES E63 AMG S

REG: OCT 14
OMV: $103K
COE: $72K
EXP: OCT 24

2014 MERCEDES E63 AMG S

REG:  Oct 14   EXP: Oct 24

OMV: $103k   COE: $72k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2013 ROLLS ROYCE GHOST EWB

REG: APR 13
OMV: $373k
COE: $93k
EXP: APR 23

2013 ROLLS ROYCE GHOST EWB 6.6

REG:  APR 13   EXP: APR 23

OMV: $373k   COE: $93k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

1997 ROLLS ROYCE SILVER SPUR

REG: Apr 97
OMV:$N.A.
COE:$52k
EXPIRY: Apr 18

1997 ROLLS ROYCE SILVER SPUR

REG:  Apr 97   EXP: Apr 18

OMV: $NA   COE: $52k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

1994 ROLLS ROYCE SILVER SPUR III

REG: Feb 94
EXPIRY: Feb 24
OMV:$N.A.
COE:$78k

1994 ROLLS ROYCE SILVER SPUR III

REG:  Feb 94   EXP: Feb 24

OMV: $NA  COE: $78k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2012 LEXUS GS350 F SPORT

REG: Apr 12
EXPIRY: Apr 22
OMV: $66k
COE: $66K

2012 LEXUS GS350 F SPORT

REG:  Apr 12   EXP: Apr 22

OMV: $66k   COE: $66k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2012 BMW 730LI

REG: Sep 12
EXPIRY: Sep 22
OMV: $72k
COE: $95k

2012 BMW 730LI

REG:  Sep 12   EXP: Sep 22

OMV: $72k   COE: $95k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2010 PORSCHE PANAMERA4 3.6

REG: Jun 10
EXPIRY: Jan 22
OMV: $103k
COE: $71k

2010 PORSCHE PANAMERA4 3.6

REG:  Jun 10   EXP: Jan 22

OMV: $103k   COE: $71k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2008 AUDI S8 5.2 QUATTRO

REG: Oct 08
EXPIRY: Oct 18
OMV:$126k
COE: $8k

2008 AUDI S8 5.2 QUATTRO

REG:  Oct 08   EXP: Oct 18

OMV: $126k   COE: $8k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2010 VOLKSWAGEN GOLF R

REG: Sep 10
EXPIRY: Sep 20
OMV:$38k
COE:$43k

2010 VOLKSWAGEN GOLF R

REG:  Sep 10   EXP: Sep 20

OMV: $38k   COE: $43k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2013 JAGUAR XJ 3.0 S

REG: Dec 13
EXPIRY: Dec 23
OMV:$103k
COE:$88k

2013 JAGUAR XJ 3.0 S

REG:  Dec 13   EXP: Dec 23

OMV: $103k   COE: $88k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2010 JAGUAR XJ 5.0

REG: Nov 10
EXPIRY: Nov 20
OMV:$90k
COE:$45k

2010 JAGUAR XJ 5.0

REG:  Nov 10   EXP: Nov 20

OMV: $90k   COE: $45k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

1989 BENTLEY MULSANNE S

REG: May 89
EXPIRY: Mar 19
OMV: N.A.
COE: $3k

1989 BENTLEY MULSANNE S

REG:  May 89   EXP: Mar 19

OMV: $NA   COE: $3k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2009 BENTLEY FLYING SPUR

REG: Nov 09
EXPIRY: Nov 19
OMV: 181k
COE:20k

2009 BENTLEY FLYING SPUR

REG:  Nov 09   EXP: Nov 19

OMV: $181k   COE: $20k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2001 BENTLEY ARNAGE BIRKIN

REG: Sep 01
EXPIRY: Aug 21
OMV:$220k
COE:$64k

2001 BENTLEY ARNAGE BIRKIN

REG:  Sep 01   EXP: Aug 21

OMV: $NA   COE: $64k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2010 PORSCHE PANAMERA S

REG: APR 10
EXPIRY: APR 20
OMV:$143K
COE:$24k

2010 PORSCHE PANAMERA S

REG:  Apr 10   EXP: Apr 20

OMV: $143k   COE: $24k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2014 MERCEDES S400L

REG: Aug 14
EXPIRY: Aug 24
OMV:$99k
COE:$65k

2014 MERCEDES S400L

REG:  Aug 14   EXP: Aug 24

OMV: $99k   COE: $65k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2008 MERCEDES S350L

REG: Jan 08
EXPIRY: Jan 18
OMV:$100k
COE:$16k

2008 MERCEDES S350L

REG:  Jan 08   EXP: Jan 18

OMV: $100k   COE: $16k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2012 BMW 730LI

REG: Mar 12
EXPIRY: Mar 22
OMV:$73k
COE:$74k

2012 BMW 730LI

REG:  Mar 12   EXP: Mar 22

OMV: $73k   COE: $74k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

MENU

2010 AUDI A4 1.8T

REG: JUL 10
EXPIRY: JUL 20
OMV:$36k
COE:$39k

2010 AUDI A4 1.8T

REG:  Jul 10   EXP: Jul 20

OMV: $36k   COE: $39k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles

2013 AUDI S8 4.0 QUATTRO

REG: Jan 13
EXP: Jan 23
OMV: $113k
COE: $96k

2013 AUDI S8 QUATTRO

REG:  Jan 13   EXP: Jan 23

OMV: $113k   COE: $96k

CONTACTS

JACK
GARY
HENRY
TOMMY
SHOWROOM

More Vehicles